حرف های نگفته
این وبلاگ در مورد همه ی مطالب مورد نظرت هست
گر 8 رضا (ع) و 9 جواد (ع)  است.... چه غم است... بگذار هشتم گروی نه باشد..... میلاد امام رضا بر شما مبارک

[ یکشنبه 16 شهریور1393 ] [ 10:59 ] [ نگین ]
بخوان به نام پروردگارت که امید را در قلبها و طراوت را در لبخند انسان ها، به نهایت زیبایی آفریده است...!

[ چهارشنبه 12 شهریور1393 ] [ 12:9 ] [ نگین ]
باران همیشه می بارد اما مردم ستاره را بیشتر دوست دارن... به خدا نامردیست این همه اشک را به یه چشمک فروختن...

[ یکشنبه 9 شهریور1393 ] [ 16:0 ] [ نگین ]
دختر خانمای خوشگل روزتون مبارک.

[ پنجشنبه 6 شهریور1393 ] [ 15:36 ] [ نگین ]
خدا یـــــــــــــــــــــــا ...

دستـــــــــــــــــــــــانم را زده ام زیرچـــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــه ام،

مــــــــــــــــات ومبـــــــــــــــــــهوت نگاهــــــــــــــــــت میـــــــــــــــــــــــکنم،

طلبــــــــــــــــــــــکار نیستــــــــــــــــــــم،

فقــــــــــــــــــط مشـــــــــــــــــتاقم بدانم تــــــــــــــــــــه قصه چه میکنی بامــــــــــــــــــــن؟!

[ چهارشنبه 22 مرداد1393 ] [ 15:36 ] [ نگین ]
خدا یـــــــــــــــــــــــا ...

دستـــــــــــــــــــــــانم را زده ام زیرچـــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــه ام،

مــــــــــــــــات ومبـــــــــــــــــــهوت نگاهــــــــــــــــــت میـــــــــــــــــــــــکنم،

طلبــــــــــــــــــــــکار نیستــــــــــــــــــــم،

فقــــــــــــــــــط مشـــــــــــــــــتاقم بدانم تــــــــــــــــــــه قصه چه میکنی بامــــــــــــــــــــن؟!

[ چهارشنبه 22 مرداد1393 ] [ 15:36 ] [ نگین ]
حاضرم جای پت باشم ولی یه دوست واقعی مثل مت داشته باشم.

[ یکشنبه 19 مرداد1393 ] [ 12:57 ] [ نگین ]
اﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ: ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﮐﭽﻞ ﻧﻤﯿﺸﯿﻢ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ ﻧﻤﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﺏ ﺭﺩ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻟﻘﺐ ﺑﯿﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻤﯿﮕﯿﺮﻩ ﺍﻭﯾﺰﻭﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯿﺸﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺑﺪﯾﻢ ... ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻋﻘﺪﻩ ﻣﻮﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺍﺑﺮﻭﯼ ﺷﯿﻄﻮﻧﯽ ﻭ ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ ﻭ ﻏﯿﺮﻩ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﮐﻪ ﺩﻟﻤﻮﻥ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﺮﺳﻤﻮﻥ ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﻤﻮ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﻤﻮﻥ ﻧﻤﯿﮕﻪ ﺧﺮﺳﻪ ﮔﻨﺪﻩ ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯿﺴﮑﺎﻝ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ ﻣﺚ ﺑﺨﺘﮏ ﺑﻬﺶ ﻧﻤﯽ ﭼﺴﺒﯿﻢ ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﺭﻭ ﺗﺎ ۱۰ ﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﻪ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﻤﯿﻮﻓﺘﯿﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺎﻣﺎﺳﺖ بهله چنین موجودات دوست داشتنی هستیم ما♥ .
[ شنبه 11 مرداد1393 ] [ 18:54 ] [ نگین ]

من
بی تو

در غریب ترین شهر عالمم...
بی من

تو در کجای جهانی
که نیستی؟!...
[ دوشنبه 6 مرداد1393 ] [ 15:5 ] [ نگین ]
ﭘﺴﺮﯼ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺩﺭﺱ ﻣﯽ ﺩﺍﺩ ... ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪ

ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻮﺳﯿﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ

ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ

ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪ ...

ﭘﺴﺮﮔﻔﺖ : ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻮﺳﻪ ﻫﺎ ﮐﻢ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺮﯾﻖ

ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ !!!

ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ﻭ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ

ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺿﺮﺏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ !!!

ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮ ﺁﻣﺪ ...

ﺻﺤﻨﻪ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ...

ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮓ ﺯﺩ ...

ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﯼ ﭘﻠﻪ ﻫﺎ . ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﺕ ﮐﺮﺩ ...

ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ !!!

ﺳﭙﺲ ﺧﺸﺘﮏ ﭘﺴﺮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺵ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﺟﻮﺭﯼ ﺑﺮ

ﺳﺮﺵ ﮐﻮﺑﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺵ ﺗﺎ ﮐﻤﺮﺵ ﺧﻢ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ

ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﺨﺮﺝ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ !!!

ﺩﯾﺪﯾﺪ ﭼﻘﺪ ﺭﯾﺎﺿﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﻪ

[ پنجشنبه 2 مرداد1393 ] [ 9:28 ] [ نگین ]
چه دوستم داشته باشی چه ازم متنفر باشی باعث خوشحالیمه چون اگه دوستم داشته باشی تو قلبتم و اگه ازم متنفر باشی تو فکرت

[ دوشنبه 30 تیر1393 ] [ 18:7 ] [ نگین ]
 

دلم می خواهد

زندگی ام را

موقت بدهم دست یک آدم دیگر

بگویم تو بازی کن

تا من برگردم نبآزیآ :|

 

[ جمعه 27 تیر1393 ] [ 18:37 ] [ نگین ]
آهای ابلیس!! کجایی!!! نزد من بیا میخواهم با تو پیمان ببندم.. حق با تو بود... این انسان که من میبینم لیاقت توجه هم ندارد!! چه برسد به سجده
[ پنجشنبه 26 تیر1393 ] [ 14:36 ] [ نگین ]
یه وقتا دلت طوری تنگ میشه که مغزت کاملا فلج میشه بدی هاش یادت میره نامردیش یادت میره بی محبتی و رفتارسرد و تلخش یادت میره وقتی با بیرحمی تنهات گذاشت یادت میره فقط میگی خدایا یه دقیقه ببینمش این دل وامونده آروم شه...!
[ دوشنبه 16 تیر1393 ] [ 16:14 ] [ نگین ]
واحد اندازه گیری فاصله متر نیست... اشتیاق است، مشتاق که باشی یک قدم هم فاصله ایی دور است.
[ یکشنبه 15 تیر1393 ] [ 16:36 ] [ نگین ]
تو اون شام مهتاب کنارم نشستي عجب شاخه گل وار به پايم شکستي
قلم زد نگاهت به نقش آفريني که صورتگري را نبود اين چنِيني

پريزاد عشقو مه اسا کشيدي خدا را به شور تماشا کشيدي
تو دونسته بودي چه خوش باورم من شکفتي و گفتي: از عشق پرپرم من
تا گفتم کي هستي؟ تو گفتي يه بي تاب تا گفتم دلت کو؟ تو گفتي که درياب
قسم خوردي بر ماه که عاشق تريني تو يک جمع عاشق، تو صادق تريني
همون لحظه ابري رخ ماهو آشفت به خود گفتم: اي واي, مبادا دروغ گفت؟!
گذشت روزگاري از اون لحظه ناب که معراج دل بود به درگاه مهتاب
در اون درگه عشق چه محتاج نشستم تو هر شام مهتاب به يادت شکستم
تو از اين شکستم خبر داري يا نه؟ هنوز شور عشقو به سر داري يا نه؟
هنوزم تو شبهات اگه ماهو داري من اون ماهو دادم به تو يادگاري....
هنوزم تو شبهات اگه ماهو داري من اون ماهو دادم به تو يادگاري....
[ دوشنبه 9 تیر1393 ] [ 15:25 ] [ نگین ]
رودها در جاری شدن
و علف ها در سبز شدن معنی پیدا می کنند
کوه ها با قله ها
و دریاها با موجها زندگی پیدا می کنند
وانسان ها
همه ي انسان ها
با عشق، فقط با عشق
پس بار خدایا بر من رحم کن
بر من که می دانم ناتوانم رحم کن
باشد که خانه ای نداشته باشم
باشد که لباس فاخری بر تن نداشته باشم
اما نباشد، هرگز نباشد
که در قلبم عشق نباشد، هرگز نباشد
[ یکشنبه 8 تیر1393 ] [ 19:27 ] [ نگین ]

کسانی که به فکرمون هستن رو به گریه می اندازیم. ما گریه می کنیم برای کسانی که به فکرمون نیستن. و ما به فکر کسانی هستیم که هیچوقت برامون گریه نمی کنن. این حقیقت زندگیه. عجیبه ولی حقیقت داره. اگه این رو بفهمی، هیچوقت برای تغییر دیر نیست.

[ یکشنبه 8 تیر1393 ] [ 19:26 ] [ نگین ]
حلول ماه بی دروغ، پر از گرسنگی و تشنگی ،ماه بی گناه،ماه توبه و ماه عشق و نزدیکی به خدا را  تبریک میگم.

[ شنبه 7 تیر1393 ] [ 15:46 ] [ نگین ]
تا مال یکی میشی بقیه یادشون میفته بیان پیشت
[ سه شنبه 3 تیر1393 ] [ 11:39 ] [ نگین ]
جاتون خیلی خالیه برا همه دعا کردم تازه از محرمی در اومدم بوس
[ جمعه 30 خرداد1393 ] [ 12:55 ] [ نگین ]
دوستای گلم من الان مدینم فردا راهی مکه میشم نایب الزیاره شما هم هستم
[ پنجشنبه 29 خرداد1393 ] [ 0:1 ] [ نگین ]

  آنکــــــــس کــه میگفت دوستم دارد عاشقی نبود که به شوق من آمده باشد


  رهگذری بود که روی برگ های پاییزی راه میرفت واین صدای:


               خش خش برگ ها..............................


  همان آوازی بود که من گمان میکردم میگوید:


              دوستت دارم.....................................

[ یکشنبه 4 خرداد1393 ] [ 22:53 ] [ نگین ]
آخرین قرار...
آخرین قراری که با هم گذاشتیم
این بود :

دیگر سر راه هم

"سبز" نشویم

دیروز زیر باران

اتفاقی به هم برخوردیم

سبزتر از همیشه دیدمت

اما من همچنان

پای قولم هستم

چرا که بعد از رفتنت

خشکیدم ...
[ سه شنبه 30 اردیبهشت1393 ] [ 19:24 ] [ نگین ]
یک احساس بدی دارم ؛ امتحانات داره به اینترنت رفتنم لطمه میزنه …
[ یکشنبه 28 اردیبهشت1393 ] [ 23:22 ] [ نگین ]
ﺍﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﺪﻩ! :1 ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﯼ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻥ : ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ = ﻣﻦ ﻟﯿﺲ ﺯﺩﻡ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ = ﻣﻦ ﻓﺸﺮﺩﻡ ﺧﺮﺩﺍﺩ = ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ... ﺕﯿﺮ = ﻣﻦ ﺻﯿﻐﻪ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﺮﺩﺍﺩ = ﻣﻦ ﺑﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ = ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﮐﺮﺩﻡ ﻣﻬﺮ = ﻣﻦ ﺧﺎﺭﻭﻧﺪﻡ ﯾﮏ ﺁﺑﺎﻥ = ﻣﻦ ﺑﻐﻞ ﮐﺮﺩﻡ... ﺁﺫﺭ = ﻣﻦ ﺳﻮﺍﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﺩﯼ = ﻣﻦ ﺗﺮﮐﻮﻧﺪﻡ ﺑﻬﻤﻦ = ﻣﻦ ﺭﺍﺿﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﺳﻔﻨﺪ = ﻣﻦ ﺯﺩﻡ * :2 ﺷﻤﺎﺭﻩ ﯼ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﻧﺖ ﺭﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ: .1 ﯾﮏ ﺷﯿﻠﻨﮓ ﺭﻭ .2 ﯾﮏ ﺑﺰ ﺭﻭ .3 ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﻮﻥ ﺭﻭ .4 ﯾﮏ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺭﻭ .5 ﻣﻌﻠﻢ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﻡ ﺭﻭ .6 ﯾﮏ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺭﻭ .7 ﺍﺩﮐﻠﻨﻢ ﺭﻭ .8 ﯾﮏ ﻣﯿﻞ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺭﻭ .9 ﭘﻮﺷﮏ ﺑﭽﻪ ﯼ ﺣﺴﻦ ﺁﻗﺎ ﺭﻭ .10 ﯾﮏ ﺑﯿﺨﺎﻧﻤﺎﻥ ﺭﻭ .11 ﯾﮏ ﻫﻮﯾﺞ ﺭﻭ .12 ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯿﮑﺎ ﺭﻭ .13 ﯾﮏ ﮔﺎﻧﮕﺴﺘﺮ ﺭﻭ .14 ﯾﮏ ﭼﺎﻗﻮ ﺭﻭ .15 ﯾﮏ ﻏﻮﺍﺹ ﺭﻭ .16 ﯾﮏ ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ ﺯﻥ ﺭﻭ .17 ﯾﮏ ﻗﺎﻃﺮ ﺭﻭ .18 ﭘﻮﻝ ﺭﻭ .19 ﯾﮏ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﯼ ﺯﺍﻟﻮ ﺻﻔﺖ ﺭﻭ .20 ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﻗﺒﻠﯿﻢ ﺭﻭ .21 ﻋﺮﻭﺳﻤﻮﻥ ﺭﻭ .22 ﯾﮏ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺧﻮﺍﻩ ﺭﻭ .23 ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﺭﻭ .24 ﯾﮏ ﺗﻪ ﺗﻐﺎﺭﯼ ﺭﻭ .25 ﯾﮏ ﭼﺸﻢ ﭼﺮﻭﻥ ﺭﻭ .26 ﯾﮏ ﺧﺪﺍ ﻧﺸﻨﺎﺱ ﺭﻭ .27 ﯾﮏ ﺯﯾﺪ ﺑﺎﺯ ﺭﻭ .28 ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻮﻝ ﺫﻫﻨﯽ ﺭﻭ .29 ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺭﻭ .30 ﯾﮏ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ ﺭﻭ * :2 ﺭﻧﮓ ﭘﯿﺮﻫﻨﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﺍﻻﻥ ﭘﻮﺷﯿﺪﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻦ: ﻗﺮﻣﺰ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﮕﻪ ﺯﻭﺭ ﺗﻮ ﺑﺎﺯﻭﺳﺖ. ﺳﺒﺰ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺍﻟﻤﭙﯿﮏ ﻧﻤﺎﺩ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﻧﮕﻞ ﺑﻮﺩﻡ. ﻣﺸﮑﯽ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﻡ. ﺁﺑﯽ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺧﻮﺩﻣﻮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﻢ . ﺯﺭﺩ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﯾﻪ ﺷﻌﺎﺭﻩ. ﺳﻔﯿﺪ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﻟﻢ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﻣﯿﮑﻨﻢ. ﺑﻨﻔﺶ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﻢ. ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻣﻦ ﯾﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺘﻢ . ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﻼﺳﻢ. ﺻﻮﺭﺗﯽ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﻣﻮ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﮐﺮﺩ. ﻃﻮﺳﯽ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻮﺱ ﮐﺮﺩﻡ. ﮐﺮﻣﯽ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﯾﻪ ﻣﻮ ﺍﺯ ﺧﺮﺱ ﮐﻨﺪﻥ ﻏﻨﯿﻤﺘﻪ. ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ = ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﯾﻪ ﯼ ﻫﯿﺒﺖ ﻫﺴﺘﻢ. * ﺣﺎﻻ ﺟﻤﻼﺗﺘﻮ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻩ ﻭ بنویس یه کم بخندیم
[ جمعه 26 اردیبهشت1393 ] [ 19:3 ] [ نگین ]
آهای با توام که قلبم را شکوندی: اینوبدون که هیچ وقت بخاطر حرفایی که بهم زدی نمیبخشمت
[ پنجشنبه 25 اردیبهشت1393 ] [ 16:51 ] [ نگین ]
در جلسه امتحانِ عشق من مانده‌ام و یک برگۀ سفید! یک دنیا حرف ناگفتنی و یک بغل تنهایی و دلتنگی.. درد دل من در این کاغذ کوچک جا نمی‌شود در این سکوت بغض‌آلود قطره کوچکی هوس سرسره بازی می‌کند! و برگۀ سفیدم عاشقانه قطره را در آغوش می‌کشد! عشق تو نوشتنی نیست.. در برگه‌ام، کنار آن قطره، یک قلب می‌کشم! وقت تمام است. برگه‌ها بالا..
[ پنجشنبه 25 اردیبهشت1393 ] [ 16:17 ] [ نگین ]
تولدم پیشاپیش مبارک

۲۲ اردیبهشته

[ شنبه 20 اردیبهشت1393 ] [ 23:1 ] [ نگین ]
پس
این دردهایی که
قرار بود وقتی بزرگ شدیم یادمان برود
کی تمام می شوند ؟
[ جمعه 19 اردیبهشت1393 ] [ 16:6 ] [ نگین ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

به نام خداوند گیتار عشق
من نویسنده این وبلاگ تلاش میکنم تا مطالب زیبا را دراین وبلاگ قرار دهم البته با کمک خدا و شما
بعضی از مطالب هم از خودم هست به کمک شما هم نیاز دارم
دوستتون دارم
از طرف نویسنده
برچسب‌ها وب
امکانات وب
سایت عاشقانه
parsskin go Up